شرکت امین درمان

بطور کلی فعالیت ها و خدمات شرکت امین درمان مشتمل بر مشاوره در امر تجهیزات پزشکی ، فروش ، نصب ، خدمات پس از فروش ، راه اندازی و آموزش کاربران و استفاده کنندگان از دستگاه های کمک تنفسی می باشد.